Ranger roku 2024 – výsledky + odpovědi na biblický kvíz

Danka Pohanková

Na konci článku naleznete odpovědi na Biblický kvíz.

Kategorie:DR
TýmBibleBěhUzle OheňOrientaceSoučetPořadí
dle součtu
Konečné pořadí
dle splněných
uběhnutých metrů
9. PH Třinec4✔2✔2✔2✔3✔13316512
18. PH Brno1✔4✔434✔16446330
42. PH Ostrava3✔1✔31✔2✔10127242
49. PH Praha2✔3✔1✔31✔10126763
Kategorie:AR
TýmBibleBěhUzle OheňOrientaceSoučetPořadí
dle součtu
Konečné pořadí
dle splněných
uběhnutých metrů
7. PH Hodslavice74✔84✔1✔24537102
8. PH Zlín4✔851✔927676550
9. PH Třinec6✔3✔66✔829766958
33. PH Jihlava99983✔38996192
34. PH Nymburk 1✔5✔2✔77✔22446567
35. PH Praha2✔2✔4✔2✔2✔12117124
36. PH Opava3✔1✔1✔5✔5✔15227509
55. PH Přeštice5✔6✔3✔3✔4✔21337148
19. PH Příbram87✔786✔36886368
Kategorie:ER
TýmBibleBěhUzle OheňOrientaceSoučetPořadí
dle součtu
Konečné pořadí
dle splněných
uběhnutých metrů
18. PH Brno33✔44317447143
35. PH Praha1✔11✔1✔2✔6117846
49. PH Praha243✔3✔416335036
55. PH Přeštice42✔2✔2✔1✔11227312
Kategorie:RR
TýmBibleBěhUzle Oheň OrientaceSoučetPořadí
dle součtu
Konečné pořadí
dle splněných
uběhnutých metrů
9. PH Třinec6✔3✔5✔66✔26766810
18. PH Brno1✔63✔3✔1✔14246570
34. PH Nymburk1✔5✔4✔5✔2✔17327426
35. PH Praha4✔772✔4✔24676952
42. PH Ostrava7✔1✔1✔67✔22459126
55. PH Přeštice5✔2✔6✔4✔5✔22437420
49. PH Praha1✔4✔2✔1✔3✔11117143

Odpovědi na otázky z Biblických znalostíO co žádal Šalomoun Hospodina, když se mu ukázal v Gibeónu?

Jak byl uzdraven Naamán?

Co chtěl Šalomoun udělat s dítětem, o které vedly dvě ženy spor?

Jak Bůh skrze Elijáše ukázal na hoře Karmel, že on je skutečným Bohem?

Jmenujte alespoň 2 místa, na která se podle Davidova žalmu nedá uprchnout před Božím duchem.

Jak se jmenovali manželé, kteří prodali pole, ale část peněz si schovali a neřekli to (nakonec kvůli tomu oba zemřeli)?

Kdo řekl ochrnutému „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“?

Kdo byl v knize Skutků ukamenován jako první mučedník Ježíše Krista?

Co udělal Filip s Etiopským dvořanem, poté, co mu vyložil Písmo, když jeli kolem vody?

Doplň chybějící slova: „Co bylo od počátku, co jsme _______, co jsme na vlastní oči _______, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce _______, to zvěstujeme: _______ života.“
Jak se podle Desatera přikázání bude dařit těm, kteří budou ctít svého otce i matku?

Jak dlouho trvala stavba Hospodinova chrámu?

Jak se jmenoval Šalomounův syn, který se po něm stal králem nad Izraelem?

Kam jel Elijáš na ohnivém voze?

Co hodil Elíša do vody, že potom vyplavala sekera?

O čem pisatel nejdelšího žalmu v Bibli říká, že je světlem pro jeho nohy a osvěcuje jeho stezku?

Jak se jmenoval učedník, kterého zvolili jako nástupce po Jidášovi?

Kvůli jakému činu se Pavel a Silas ve Filipech dostal do žaláře?

U jakého ostrova ztroskotal Pavel? Na tomto ostrově ho později také uštknul had.

Doplň chybějící slova ve verši, který napsal apoštol Jan: „V tom se ukázala Boží _____ k nám, že Bůh poslal na _____ svého jediného _____, abychom skrze něho měli _____.
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem…“ Jakými způsoby si měli Izraelci tato Boží slova připomínat? (uveď aspoň 2)

Kdo komu řekl: „Přece jsi mě našel, můj nepříteli?“

Co se stalo malým chlapcům, kteří se posmívali Elíšovi a volali „Táhni, ty s lysinou“?

Jak se jmenoval prorok, který měl jako jediný slovo od Boha, když táhli Jóšafat a Achab do bitvy proti Rámotu v Gileádu?

Komu má být řečeno: „Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“?

V jakém žalmu se 26x opakuje fráze „jeho milosrdenství je věčné“?

V jakém městě spadl během Pavlova kázání mladík Eutychos ze třetího poschodí z okna?

Kolik lidí se zařeklo, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavel nezemře?

Co děláme z Boha, pokud říkáme, že jsme nezhřešili?

Kdo je Diotrefés?
V jakém měsíci měl být slaven hod beránka?

Jak dlouho po Šalomounově smrti byl poprvé vyloupen chrám a kdo ho vyloupil?

Který král nechal postavit zlaté býčky v Danu a v Bét-elu?

Kdo komu řekl: „Potkáš-li někoho, nezdrav ho, a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej“?

Ve kterém verši v Bibli se vyskytuje 6x slovo „den“?

O jaké zemi se píše v žalmech, že tam Izraelci sedávali s pláčem, své citary zavěsili na topoly a nedokázali tam zpívat Hospodinovu píseň?

Kdo se po Jeruzalémském pronásledování vydal kázat do Samaří?

Kterého proroka citoval Pavel v Římě Židům, když od něj odcházeli poté, co jim řekl o Ježíši?

Podle čeho se pozná vnuknutí, které je z Boha?

Co se z Bible dozvídáme o archandělu Michaelovi?Fakturační údaje

Royal Rangers v ČR, z. s.

Oldřichovice 328

73961 Třinec

IČO: 64122433

datová schránka: jb5g3hh

bankovní účet: 6051726730/2010

Kontakt

Sledujte nás

Podporují nás